Elevborgarråd för klimatet

Tack elever! Hälsning från barn- och ungdomsnämndens ordförande! Nu genomförs era förslag!

20 april arrangerades en stor elevdemokratiworkshop med två representanter från varje skola åk 4-9, där de sammanställda förslagen bearbetades och utsågs för att sedan lämnas över till beslutsfattare.

                 

– Många elever känner oro inför klimatkrisen och det här är ett sätt att öka elevernas påverkansmöjligheter i den här komplexa frågan. Vi vill genom ett aktivt elevinflytande i klimatfrågor skapa ett Elevborgarråd där våra elever ges möjlighet att bli nyfikna, modiga karlstadsbor som känner hopp och handlingskraft inför framtiden, säger Johan Sjövall utbildningschef grundskola.

Karlstads barn och unga ska genom kunskap och engagemang ges förutsättningar att bidra till en hållbar omställning av klimat och miljö är ett mål i barn och ungdomsnämnden.

Vi befinner oss enligt vetenskapen i en klimatkris och det sjätte massutdöendet av arter. En omfattande omställning krävs för att vi ska förhindra ytterligare klimatförändringar och samtidigt öka den biologiska mångfalden (som vi är beroende av – bland annat för vår matförsörjning).

 

Nästa generation – våra och andras barn – är de som kommer att få leva med beslut som fattas i dag. Men de saknar idag möjlighet att påverka genom rösträtt.
Därför bjuder Karlstads kommun – som första kommun i landet – in till en Elevborgarråd för barn och unga. Syftet med projektet är att barn och unga i Karlstads kommun ska få sina röster hörda och samtidigt ges möjlighet att skapa och påverka sin framtid. Konceptet är inspirerat från medborgarjury som används både i Frankrike och EU, just för att fler ska få komma till tals och fler erfarenheter och förutsättningar ska kunna vägas in när beslut fattas. Det skapar möjligheter till en rättvis klimatomställning.

Skapa framtidstro bland barn och unga i Karlstads kommun.

  • Få möjlighet att påverka Karlstads kommun till en mer miljö- och klimatvänligare framtid
  • Sätta ett gott exempel för andra kommuner
  • Skapa underlag för kommunen att fatta beslut som har en opinion bakom sig

Målet är minst 50 skarpa förslag till beslutsfattare.

Målet är skarpa, konkreta åtgärdsförslag för Karlstad inom en rad olika sektorer, målgruppen för mottagandet av förslagen är kommunens beslutsfattare utifrån frågeställningarna:

Hur sänker vi utsläppen radikalt i Karlstad kommun – utan att någon kommer i kläm?

Hur kan Karlstad bli en mer miljösmart kommun?

Sektorer: livsmedel, energi, transporter, biologisk mångfald, hållbara städer, avfall och återbruk.