Elevborgarråd för klimatet

Karlstads kommun är först i landet med att starta ett Elevborgarråd för klimatet. Målet är att våra elever ska ta fram skarpa, konkreta åtgärdsförslag för Karlstad inom en rad olika sektorer, målgruppen för mottagandet av förslagen är kommunens beslutsfattare.

Det har kommit in 967 förslag från barn och elever i Karlstads kommuns kommunala förskolor och grundskolor! Förslagen har nu bearbetats till 67 förslag som nu lämnas över till kommunens politiker. 

Elevborgarråd för klimatet, 67 elevförslag– här kan du läsa alla förslagen.


Det betyder mycket för oss att ni lyssnar på oss elever och att förslagen är på riktigt.

Tack för att vi får komma på ett förslag och bli historiska!

Vi vill göra Karlstad så grönt som möjligt

Vi hoppas vi får igenom våra förslag och att det ska bli ett bättre klimat i framtiden

Jag hoppas att fler städer börjar med Elevborgarråd och till sist kanske hela Sverige börjar och efter det kanske flera grannländer. Till slut kommer väldigt många länder hålla på och då kommer det ju att bli bättre.

Tack för att ni har läst våra lösningar

Tusen tack för alla kloka, engagerade, uppfodrande och innovativa förslag! 

 

43 elever från Karlstads kommuns mellan- och högstadieskolor deltog på elevdemokratiworkshop 20 april och bearbetade alla förslag som kommit in i Elevborgarrådet. 

Vi vet att många barn- och unga känner oro inför framtiden, miljön och klimatet, och det är inte barnens enskilda ansvar att lösa klimatkrisen. Vi väljer att lyssna på och inkludera eleverna i miljö- och klimatfrågan och tror att vi tillsammans kan hitta lösningar som är till gagn för så många som möjligt.

Frågeställningar eleverna arbetat utifrån:

Hur sänker vi utsläppen radikalt i Karlstad kommun – utan att någon kommer i kläm? Hur kan Karlstad bli en mer miljösmart kommun?

                                   

20 april arrangerades en stor elevdemokratiworkshop med två representanter från varje skola åk 4-9, där de sammanställda förslagen bearbetades och utsågs för att sedan lämnas över till beslutsfattare.

                 

– Många elever känner oro inför klimatkrisen och det här är ett sätt att öka elevernas påverkansmöjligheter i den här komplexa frågan. Vi vill genom ett aktivt elevinflytande i klimatfrågor skapa ett Elevborgarråd där våra elever ges möjlighet att bli nyfikna, modiga karlstadsbor som känner hopp och handlingskraft inför framtiden, säger Johan Sjövall utbildningschef grundskola.

Karlstads barn och unga ska genom kunskap och engagemang ges förutsättningar att bidra till en hållbar omställning av klimat och miljö är ett mål i barn och ungdomsnämnden.

Vi befinner oss enligt vetenskapen i en klimatkris och det sjätte massutdöendet av arter. En omfattande omställning krävs för att vi ska förhindra ytterligare klimatförändringar och samtidigt öka den biologiska mångfalden (som vi är beroende av – bland annat för vår matförsörjning).

Nästa generation – våra och andras barn – är de som kommer att få leva med beslut som fattas i dag. Men de saknar idag möjlighet att påverka genom rösträtt.
Därför bjuder Karlstads kommun – som första kommun i landet – in till en Elevborgarråd för barn och unga. Syftet med projektet är att barn och unga i Karlstads kommun ska få sina röster hörda och samtidigt ges möjlighet att skapa och påverka sin framtid. Konceptet är inspirerat från medborgarjury som används både i Frankrike och EU, just för att fler ska få komma till tals och fler erfarenheter och förutsättningar ska kunna vägas in när beslut fattas. Det skapar möjligheter till en rättvis klimatomställning.

Skapa framtidstro bland barn och unga i Karlstads kommun.

  • Få möjlighet att påverka Karlstads kommun till en mer miljö- och klimatvänligare framtid
  • Sätta ett gott exempel för andra kommuner
  • Skapa underlag för kommunen att fatta beslut som har en opinion bakom sig

Målet är minst 50 skarpa förslag till beslutsfattare.

Målet är skarpa, konkreta åtgärdsförslag för Karlstad inom en rad olika sektorer, målgruppen för mottagandet av förslagen är kommunens beslutsfattare utifrån frågeställningarna:

Hur sänker vi utsläppen radikalt i Karlstad kommun – utan att någon kommer i kläm?

Hur kan Karlstad bli en mer miljösmart kommun?

Sektorer: livsmedel, energi, transporter, biologisk mångfald, hållbara städer, avfall och återbruk.