Elevborgarråd för klimatet

– Ett demokratiprojekt som drivs av barn- och ungdomsförvaltningen på Karlstads kommun.

Från vänster: Cecilia Boman Lindström ordförande miljönämnden, Anders Peterson ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Anna Dahlén Gauffin ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, Anders Tallgren ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Emil elevrepresentant, Lina Larhult ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Siri elevrepresentant, Linda Larsson kommunstyrelsens ordförande, Liam elevrepresentant Monika Bubholtz ordförande teknik- och fastighetsnämnden, Cassandra elevrepresentant.

Elevborgarråd för klimatet är ett demokratioprojekt i Karlstads kommun som låter barn och unga komma till tals och komma med skarpa förslag kring hur kommunen kan sänka utsläppen. Det är ett initiativ som ger röst åt elever som saknar rösträtt men ändå kommer att leva med konsekvenserna av de beslut som fattas idag. Projektet syftar inte bara till att engagera unga i klimat- och miljöfrågor utan också att skapa framtidstro och handlingskraft. Karlstads kommun var den första kommunen med ett Elevborgarråd för klimatet. Barn och unga i kommunala förskolor och skolor lämnade in 967 förslag utifrån frågeställningarna:

Hur kan kommunen sänka sina utsläpp utan att någon kommer i kläm?

Hur kan Karlstad bli en miljösmart kommun?

Genom att inkludera elever i miljö- och klimatfrågan och lyssna på deras idéer, skapar detta projekt möjligheter för en rättvis klimatomställning. Elevborgarrådet är inspirerat av konceptet medborgarjury som används både i Frankrike och EU, där fler får komma till tals och fler erfarenheter och förutsättningar kan vägas in när beslut fattas. Elevborgarrådet är unikt i sitt slag och ett exempel på hur en kommun kan använda civilsamhällets kunskap, initiativförmåga och innovationskraft i samverkan för att gynna medborgarna.

Ett 40-tal elevrepresentanter träffades på en stor elevdemokratiworkshop i april 2023 där de utvecklade förslagen som kommit in i projektet och beslutade om 67 elevförslag att skicka vidare till kommunens styrande politiker. Eleverna har träffat politiker och kommunstyrelsen för att berätta om sina förslag. Elevförslagen har utretts i kommunens nämnder och bolag på samma sätt som medborgarförslag.

Den 12 april 2024 träffades elevrepresentanter för en återträff där de mötte kommunens politiker för att höra vad som hittills beslutats kring deras 67 förslag. Eleverna träffade kommunstyrelsens ordförande, nämndordförande från 7 nämnder samt ordförande i kollektivtrafiknämnden Region Värmland på återträffen. Resultatet är att 26 förslag har beslutats genomföras, 19 ska utredas vidare, 11 genomförs redan i ordinarie verksamhet och 7 har fått avslag. Bland de elevförslag som ska genomföras finns bland annat inför en bilfri vecka, bygg bredare cykelbanor, installera solpaneler på kommunens tak, gynna klimatsmarta fritidsaktiviteter, inför matsvinnskamp mellan skolor och inför odling i förskolor och skolor. Dessutom kommer konceptet Elevborgarråd att utvecklas och fortsätta. Konceptet sprids även till andra kommuner i Sverige. Elever som har deltagit beskriver att de fått mer kunskap om demokrati, klimat och miljö och att projektet har ökat deras förtroende och tilltro till det demokratiska systemet. Läs alla svar på elevförslagen här Svar på elevförslag.

Elevcitat från återträffen

”Skönt att många genomförs och att mycket redan görs. Trodde att det skulle vara mer som inte gick att genomföra än vad som redovisades”.

”Vi tycker att politikerna har lyssnat. Bra att de tog upp alla förslag och berättade om varför förslagen inte genomfördes eller togs vidare. Det kändes jätteviktigt”.

”Innan kände vi att politikerna inte lyssnade. Detta arbete har gjort att vi känner att de lyssnade på oss mer än tidigare. Vi lärde oss mer om kommunala beslutsprocesser också vilket var roligt”.

”Det var lärorikt, kul att diskutera och lärorikt hur kommunen hanterar förslagen och varför det blev som det blev”.

”Eleverna upplever att de blivit lyssnade till och att politikerna tagit till sig och möjliggjort många idéer, de förstår att politikerna behöver prioritera och är glada över tanken om ett nytt Elevborgarråd”.

”Fantastiskt att flera förslag genomfördes”.

”Även om allting inte går att genomföra nu så är det viktigt att ta med det för framtiden”.

Tack elever! Politikerhälsning från barn- och ungdomsnämndens ordförande! Nu genomförs era förslag!

Tack elever! Politikerhälsning från teknik- och fastighetsnämndens ordförande!

Klicka på länken här för att se videon: Hälsning från teknik- och fastighetsnämndens ordförande

Tack elever! Politikerhälsning från stadsbyggnadsnämndens ordförande

Tack elever! Politikerhälsning från miljönämndens ordförande!

Tack elever! politikerhälsning från miljönämndens ordförande

Tack elever! Hälsning från arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande