Karlstads Naturskola använder ett undersökande arbetssätt och idén är att ”lära in ute”.

Naturskolans undervisning är platsbaserad. Är målet att lära om skogens träd så tar vi oss tillsammans till skogen för att utforska och upptäcka träden med flera av våra sinnen. Ska vi lära oss om livet i sötvatten så gör vi det vid vattnet. Det undersökande arbetssättet gör barn och elever delaktiga och aktiva.

Vi använder barnen och elevernas närmiljö och låter dem skapa relationer till den och till det som lever i den. Det vi skapar relationer till, värnar vi om och det i sin tur gör att vi tar hand om närmiljön i den värld som vi lever i,  vilket är en förutsättning för en hållbar utveckling.

Läs mer om Naturskolan här.