Miljöarbete i Karlstad

Karlstads kommuns miljö- och klimatarbete

Vi sätter miljö- och klimatfrågorna högt på agendan och arbetar för att skapa ett bra liv för alla som bor och vistas här. Till exempel har vi mål om att vi internt i kommunen ska bli fossilfria till 2026 och klimatneutrala år 2030. Här nedan kan du läsa mer om vårt miljö- och klimatarbete.

Mål i strategisk plan

Kommunfullmäktige i Karlstads kommun har fastställt det övergripande målet att ”Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun”. Målet omfattar hela kommunkoncernen.
Målet ingår i målområdet En miljösmart kommun, och beskrivs närmare i strategisk plan:
”För att bidra till att nå de globala klimatmålen ska Karlstad arbeta för att inom några årtionden bli en fossilfri kommun. Karlstad ska även vara en kommun som är innovativ och använder smarta lösningar för att begränsa klimatpåverkan. Det betyder att ingen uppvärmning eller el och inga transporter sker med fossila bränslen som till
exempel olja eller kol. Varje Karlstadsbos kunskap, delaktighet och agerande i klimatfrågan är viktig för att Karlstad ska nå klimatmålen. I vårt klimatarbete vill vi därför underlätta för Karlstadsbor att minska sina utsläpp av växthusgaser. Det ska vara lätt
för invånare och företagare i vår kommun att göra miljö- och klimatsmarta val.”

Övergripande mål

 • Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun
 • Karlstadsborna och miljön ska inte påverkas negativt av skadliga ämnen
 • Den biologiska mångfalden ska värnas och naturens värde för friluftslivet ska utvecklas
 • Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål och hållbar

Karlstads kommun skriver under klimatkontrakt

– 2030 är närmare än vad vi tror. Om vi ska klara klimatmålen är det viktigt att kommunerna går före och visar vägen. Vi har höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet och Klimatkontrakt 2030 är en förutsättning för att vi tillsammans med andra ska lyckas skapa ett mer hållbart samhälle, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsen ordförande i Karlstads kommun. Läs nyheten här. och kontraktet här: viable-cities-klimatkontrakt-karlstad (1)

En hållbar stad

Här nedan är exempel på vad som görs för att Karlstad ska vara en hållbar kommun.

 • Det planeras för hållbara stadsdelar.
 • Det finns flera utegym till allmänheten.
 • En del byggnader byggs i trä, samt med låg miljöpåverkan och energianvändning.
 • Befintlig bebyggelse och nybyggnation skyddas genom att hänsyn tas till översvämningsrisker.
 • Det jobbas för att evenemang i Karlstad ska vara hållbara.
 • Det finns ett 30-tal vandringsleder och flertal naturreservat.
 • På våra vintervägar och cykelvägar används en sopsaltning med låg miljöpåverkan.

Återbruka innan det blir avfall samt nedskräpning

Här nedan är exempel på vad som görs i kommunen, samt hur du kan bidra till en hållbar konsumtion och en stad fri från nedskräpning

 • I Smarta kartan finns verksamheter i Karlstad där du kan hyra, byta, låna, dela, ge och få, men även reparatörer och second hand butiker.
 • På Instagramkontot Smartakartankarlstad kan du få tips på återbruk.
 • På Fritidsbanken kan allmänheten låna fritidsutrustning gratis.
 • Solareturen och Sola byggåterbruk är kommunala second hand verksamheter med prylar och byggmaterial.
 • På Våxnäs återvinningscentral finns möjlighet att lämna prylar till bland annat Sola byggåterbruk, Solareturen och Fritidsbanken.
 • Det planeras för Fastighetsnära insamling av förpackningar.
 • Allmänheten har möjlighet att delta i årliga skräpplockardagar som anordnas av kommunen. Föreningar hjälper till med skräpplockning och älvstädning.
 • Innan badsäsongen sker badplatsstädningar av gräs- och strandytor, men även badplatsers sjöbotten städas för att säkra att inga farliga föremål, såsom glasflaskor finns.
 • Förskolebarn har fått besök av sopbilar för att lära sig mer om återvinning och sortering.

Energi

 

 

 

 

Här nedan är en beskrivning av vad som görs i Karlstad för att energin ska bli mer förnybar och fri från olja

 • Det planeras för byggnation av en vätgasfabrik.
 • Det finns laddstolpar för elbilar för allmänheten.
 • solkartan kan du se om det är värt att skaffa solceller, det vill säga hur mycket sol du får på ditt tak, hur mycket el du får ut, hur mycket pengar du kan spara och vilken klimatnytta det gör.
 • I Karlstad har vi ett fjärrvärmeverk.
 • Ett åtgärdspaket har tagits fram för att kommunens verksamheter ska spara el.
 • Kommunen erbjuder kostnadsfri energirådgivning till kommuninvånare.

Hållbara transporter

Här nedan får du tips på hur du genom dina transporter kan bidra till en stad med bra luftkvalitet

 • Karlstads stadsbussar drivs av förnybart bränsle, biogas- och el.
 • Det erbjuds laddning av elfordon på flera allmänna platser.
 • Lånecyklar finns att låna vid Centralstationen.
 • Under sommartid finns Solacykel att låna kostnadsfritt.
 • Kommunen genomför varje år en Cykla till skolan kampanj.
 • Cykelvägar består av ett omfattande cykelnät.

Biologisk mångfald

Här nedan är en beskrivning av vad som görs för att Karlstad ska fortsätta att få en biologisk mångfald

 • För att underlätta för pollinatörer finns även bikupor, biholkar, kryddland eller planteringar med nektarväxter och ängsmark.
 • Det jobbas med att undvika spridning av invasiva arter.
 • Det görs kartläggning av fladdermöss, fåglar och växter i detaljplanearbete.

Livsmedel

Du kan bidra till att minska matsvinn genom att inte slänga mat från din tallrik. Här nedan är en beskrivning av vad som görs kring livsmedel

 • Överbliven mat från bland annat skolkök säljs genom rädda-maten-lådan.
 • Av Karlstads kommuns totala inköp av livsmedel består 35 procent av ekologiska inköp.
 • Kommunen jobbar med att minska matsvinn från skolkök.
 • För att säkerställa god hygien i alla skolkök och restauranger görs cirka 700 livsmedelskontroller per år.

Övrigt

 • Karlstad är en Fairtrade City kommun.
 • Karlstads kommun driver projektet Klimatneutrala Karlstad 2030, där man arbetar för att minska klimatpåverkan både inom kommunen men även mot kommuninvånare. Till exempel kommer Klimatkontrakt att tecknas med företag och medborgare.

Miljööverenskommelse

Karlstads kommun har i januari 2022 tecknat en så kallad miljööverenskommelse med Länsstyrelsen i Värmland. Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljömålen, och miljööverenskommelserna är ett av de verktyg som används. Karlstad kommun har beslutat att samverka med en rad aktörer inom länet under programperioden 2022–2025. Denna samverkan ska ske inom sex prioriterade åtgärdsområden, där 1) Infrastruktur för förnybara drivmedel
och laddbara fordon samt 2) Fysisk planering för förnybar energi är särskilt intressanta kopplat till klimatomställningen.
Länsstyrelsen Värmland samordnar arbetet med klimatanpassning i länet.
Kommunfullmäktige i Karlstads kommun beslutade 2016 att ställa sig bakom intentionerna i Länsstyrelsens och Regions Värmlands upprop om att Värmland ska var klimatneutralt 2030. I praktiken innebär det, enligt Länsstyrelsen, att vi ska klara oss utan fossila bränslen senast år 2030. Karlstads kommun deltar i en rad regionala projekt inom energi- och klimatområdet.

Fossilfritt Sverige


Karlstads kommun har även skrivit på regeringens initiativ Fossilfritt Sverige och därigenom antagit fyra utmaningar:
• Transportutmaningen
• Solutmaningen
• Klimatväxlingsutmaningen
• Tjänstebilsutmaningen

Miljömiljonerna

Kommunfullmäktige har beslutat att anslå 110 miljoner kronor, fördelat på 2022 och 2023, samt 2024 och 2025, för att genomföra satsningar på minskade klimatutsläpp.
Miljönämnden och teknik- och fastighetsnämnden, tillsammans med kommunstyrelsen, gavs i uppdrag att utreda hur dessa medel bäst kan användas för att ge största möjliga klimatnytta och därigenom bidra till att kommunen klarar den klimatbudget som beräknats i klimatutredningen för Karlstads kommun 2019.