Till vårdnadshavare

Elevborgarråd för klimatet, underlag till vårdnadshavare


Karlstads kommun bjuder in elever att påverka sin framtid


Hej vårdnadshavare!

Under våren 2023 kommer Karlstads kommuns förskolor och grundskolor jobba med ett kunskapslyft kring klimat och miljö. Detta ingår i projektet Elevborgarråd för klimatet som startades igång under hösten 2022. Syftet är bjuda in barn och unga att bidra till omställningen och främja deras tro på framtiden.

Klimat- och artkris
Vi befinner oss enligt vetenskapen i en eskalerande klimat- och artkris. Utsläpp av växthusgaser gör klimatet nyckfullt, samhällen fragila och människor utsatta. Temperaturen ökar, liksom orättvisorna. De bidragit minst till den här krisen – människor i fattiga länder – drabbas först och värst av klimatförändringarnas effekter, medan människor i rika länder (med höga historiska utsläpp) kommer lindrigt undan.
Samtidigt befinner vi oss i det som kallas “det sjätte massutdöendet av arter”.
Vad vi gör inom de närmsta åren – i vilken takt vi sänker utsläppen av växthusgaser och främjar biologisk mångfald – är avgörande för framtiden.

Barn och ungas röst
Karlstads kommun kommer genom projektet Elevborgarråd för klimatet låta barn och unga – det vill säga medborgare som ännu saknar rösträtt – göra sina röster hörda. Dagens barn och unga kommer leva med konsekvenserna av besluten som fattas just nu, därför är det rimligt att de får komma till tals.
Alla Karlstads kommuns förskolor och grundskolor bjuds in att tillsammans lära sig mer om klimat och miljö på ett åldersanpassat sätt och dessutom spåna fram lösningar för hur Karlstads kommun ska bli en miljösmart kommun och sänka utsläppen i linje med Parisavtalet – utan att någon kommer i kläm. Målet är att få fram 50 vassa, vettiga förslag kring hur kommunen kan skynda på omställningen. Förslag som sedan ska överlämnas till det politiska styret.

Medborgarjury – ett vinnande koncept
Idén med medborgarjury eller medborgarråd är inte ny. Både i Frankrike och på EU-nivå har konceptet medborgarjury använts när svåra beslut ska fattas. I Frankrike tillsattes exempelvis en medborgarjury som ett svar på bränsleupproret 2019, och några av förslagen som juryn tog fram ligger till grund för landets klimatlag. Tanken är att skapa möjligheter för representation i en rättvis klimatomställning, där erfarenheter och utmaningar vägs in. Karlstads kommun är först i Sverige med den här satsningen. Kommunen leder projektet tillsammans med experterna Emma Sundh och Maria Soxbo, journalister, författare till en rad böcker om klimat och omställning och medgrundare till den ideella föreningen Klimatklubben.

En generation utan framtidstro
Vi står inför en enorm utmaning för samhället och för oss medborgare, men vi behöver också anpassa oss till mildare vintrar, nya och ibland invasiva arter i vår flora och fauna och ett mer nyckfullt väder – med värmeböljor, torka och översvämningar som följd.

Enligt en undersökning från Novus – gjord på uppdrag av organisationen Våra barns klimat 2021 – tror 46% av unga mellan 12 och 18 år att vi inte kommer att lösa klimatkrisen. Det är inte bara en djupt tragisk siffra, utan också oroväckande. En stor del av unga saknar framtidstro, samtidigt som BRIS larmar om att samtalen kring klimatoron ökar.
Hur möter vi dagens unga? Ger dem stöd på rätt sätt och skapar framtidstro? Jo, genom att lyssna till dem. Ta deras oro på allvar, men också bjuda in dem till att engagera sig. Och så klart: visar handlingskraft.

Redskap för att möta barnen
Under hösten 2022 har rektorer och skolpersonal gått en utbildning i klimat, miljö och fått verktyg för att kunna pratar med barnen om frågorna på ett åldersanpassat sätt. Anledningen till att all personal har utbildats handlar dels om att alla ska få en gemensam kunskapsbas och en arena för att diskutera frågorna, men också för att barn känner tilltro till och möter olika viktiga personer inom skolans värld. Det är viktigt att alla får det stöd som krävs för att möta barn och ungas oro.
Vill du också ta del av informationen? Få tips på böcker och få stöd i hur du bemöter barnens oro? Här finns det inspirationsmaterial. 


Elevdemokrati – en fråga om hälsa och välbefinnande
Barn och unga behöver stöd och framtidstro, och vi vuxna behöver kunskap för att veta hur vi på bästa sätt ska bemöta barn och unga i deras klimatoro.
Klimatångest är en passiv känsla, och enligt studier mår vi människor bra av att agera, försöka förändra situationen och aktivera oss åt rätt håll.
Elevborgarrådsarbetet är en viktig del i barn- och ungdomsförvaltningens breda klimat- och miljöarbete inom den Gröna tråden och nämndens mål:
Karlstads barn och unga ska genom kunskap och engagemang ges förutsättningar att bidra till en hållbar omställning av klimat och miljö.