Vad händer med förslagen?

På den här sidan kan du följa vad som händer med elevernas förslag i Elevborgarråd för klimatet

Läs elevernas 67 förslag

Elevborgarråd för klimatet, 67 elevförslag

Samtliga svar på Elevborgarrådets förslag

Maj 2024 – Elevborgarråd uppmärksammas internationellt!

”Vi är först i världen med ett Elevborgarråd för klimatet och jag hoppas att fler länder och städer hakar på nu. Om vi unga fick vara med och bestämma mer i fler städer och länder så skulle klimatet bli mycket bättre”. Så sa en av våra elever i Elevborgarråd för klimatet när vi var i uppstarten av projektet. Nu när vi har avslutat den första delen kan vi se att tankarna om elevinflytande och konceptet Elevborgarråd lyfts i många kommuner i Sverige! Glo, sno och kör så det ryker säger vi! Dessutom har Sveriges kommuner och regioner nominerat Elevborgarråd för klimatet som en av två nomineringar från Sverige till det internationella demokratipriset för medborgarinvolvering inom International Observatory on Participatory Democracy(IOPD).

Elevborgarråd för klimatet är också representanter i två av WWF internationella paneler i maj 2024 där fokus är medborgardialog och involvering av olika aktörer i viktiga samhällsfrågor. Så nu sprids konceptet till fler städer runt om i världen.

12 april Elevåterträff

Elever träffar politiker, chefer och tjänstepersoner för att höra om svaren på elevernas förslag. Läs mer på återträff Elevborgarråd och  samtliga svar på Elevborgarrådets förslag

Resultatet

Elevernas 67 förslag som lämnats över till politiken har utretts i flera olika nämnder och i bolagen. 26 av elevernas förslag är beslutade att genomföras i kommunens nämnder, 19 ska utredas vidare. Glädjande är att många av elevförslagen redan genomförs i ordinarie verksamhet (minst 11 stycken). Totalt är det i nuläget 56 förslag som ska genomföras/genomförs/utreds, av totalt 67 förslag.

17 februari startar SVINNKAMPEN!

Nu startat svinnkampen efter ett av elevförslagen i Elevborgarråd för klimatet.

”Varje skola ska ha en tävling om vilken klass som slänger minst mat. Denna tävling bör hålla på i en till två månader. Den klass som har slängt minst mat får ett pris som skolan bestämmer. Då behöver man inte köpa in lika mycket mat, eftersom mindre mat kommer att slängas. Tävlingen ska komma tillbaka regelbundet under terminen.”

28 oktober öppnar Rundgång!

Rundgång öppnar! Några av Elevborgarrådets förslag!

Den 28 oktober slår Rundgång upp portarna i Mitt i City-gallerian i Karlstad.

Rundgång är en cirkulär popup som under två fullspäckade månader kommer samla framtidens varor och tjänster under ett och samma tak. Det kommer också bubbla av events, workshops och andra smartheter. Följ på Instagram  eller på rundgang.se.

Konceptet sprids!

Karlstads kommun är först i Sverige med ett Elevborgarråd för klimatet och många andra kommuner har visat stort intresserade för att göra på liknande sätt. Elevborgarråd för klimatet har presenterats på bland annat:

  • SKR webbsändning den 21 mars 2024 med fokus på vikten av att involvera unga i den lokala utvecklingen
  • Klimatkommunernas politikernätverk
  • SKR utvecklingsnätverksträff Agenda 2030 (6 mars 2024 )
  • Nätverksträff för kommuner Länsstyrelsen Västernorrland (27 mars 2024 )
  • I samtal med många andra kommuner
  • Föredrag för riksdagspolitiker (Amanda Lind mp 26 mars 2024 )
  • Föredrag framtiden lärande väst (13 juni 2023)
  • Föredrag för forskare från University of Education, Freiburg som fokuserar på Education for Sustainable Development, ESD (10 maj 2023)
  • Föredrag för nätverket Learnfood med bla RISE, Livsmedelsverket och representanter från Örebro universitet och universitet i Norge och Danmark.

Kommunstyrelsen skickar vidare elevförslagen!

Elevförslagen togs i barn- och ungdomsnämnden 17 maj och skickades därifrån direkt till kommunstyrelsen. Den 17 oktober 2023 beslutade kommunstyrelsen att skicka vidare elevförslagen till berörda bolag och nämnder.  Nu har förslagen landat hos de nämnder och bolag som kan hantera dom. Läs tjänsteskrivelsen här.

Politikernätverk klimatkommunerna

Många kommuner har hört av sig till Karlstads kommun och även till Emma Sundh och Maria Soxbo (som arbetade i uppdraget Elevborgarråd) för att få veta mer om arbetet. 7 september 2023 var Karlstad inbjudna att prata om Elevborgarrådet för Klimatkommunernas politikernätverk med styrande politiker Sveriges kommuner. Presentationen finns här Elevborgarråd för klimatet Klimatkommunerna politikernätverk

Kommunfullmäktige beslutar om en miljon till genomförande

På kommunfullmäktige den 20 juni beslutades att redan år 2024 tillsätta en miljon kronor för genomförande av elevförslag i Elevborgarråd för klimatet.

Elevförslagen lämnas över till barn- och ungdomsnämnden

Den 17 maj på barn- och ungdomsnämndens sammanträde lämnade fyra elevrepresentanter över elevernas 67 förslag på hur Karlstads kommun kan bli mer miljö- och klimatsmart över till nämnden genom en tjänsteskrivelse. Nämnden beslutade att skicka förslagen vidare till kommunstyrelsen som fördelar förslagen till alla de nämnder och bolag som berörs av förslagen. Förslagen som handlar om kollektivtrafik lämnas över till Region Värmland.

Elever träffar kommunstyrelsen

Den 16 maj är tre elevrepresentanter från Elevborgarråd för klimatet speciellt inbjudna till kommunstyrelsen för att berätta om arbetet, förslagen och vikten av att inkludera unga i viktiga samhällsfrågor. Till höger i bild Alex, KSO Linda Larsson (s), Siri och Emil. På bilden syns även elever från Södra Råtorpsskolan som var med på kommunstyrelsen för att prata om deras projekt i ung företagsamhet, två representanter från Ungdomsfullmäktige.

Förslagen lämnas över till Linda Larsson, kommunstyrelsens ordförande

På Värmlands miljö- och klimatdag den 26 april berättade Elevborgarrådets elevrepresentanter Maja och Alva om arbetet med att ta fram förslagen, om de förslag de arbetat med i elevdemokratiworkshopen 20 april och sedan lämnades  de 67 elevförslagen över till kommunstyrelsens ordförande Linda Larsson.

Möte med forskare från Tyskland

Den 10 maj var Karlstads kommun inbjuden att bland annat prata om Elevborgarråd för klimatet med forskare från University of Education, Freiburg som fokuserar på Education for Sustainable Development, ESD. Ett sätt att dela kunskap, men också ett sätt att inspirera fler länder att göra liknande insatser kring elevinflytande och elevdemokrati.

Elevdemokratiworkshop

Den 20 april samlades ett 40-tal elevrepresentanter från de kommunala mellanstadie- och högstadieskolorna på en stor elevdemokratiworkshop. På workshopen delades de in i 7 olika grupper efter teman och fick arbeta med förslagen som hade kommit in. Förlagen bearbetades och sedan valde eleverna vilka förslag som skulle bli de slutgiltiga och lämnas över till kommunens styrande politiker. Till sin hjälp hade varje grupp en miljöexpert från Karlstads kommun. När förslagen var inlämnade samlades elever, politiker, miljöexperter, tjänstepersoner och media i den stora konferenslokalen och där redovisade eleverna några av sina förslag.

Elever träffar riksdagspolitiker

I mars hade vi besök av Värmländska riksdagspolitiker från S tillsammans med barn- och ungdomsnämndens ordförande Lina Larhult . Elever från högstadieskolan Ilanda fick träffa politikerna och berätta om sitt arbete med skarpa miljö- och klimatförslag i Elevborgarråd för klimatet.

Eleverna arbetar med förslag i skolan

I januari 2023 gick den skarpa elevuppgiften ut om att elever i den kommunala grundskolan skulle ta fram förslag på hur Karlstads kommun kan bli mer miljö- och klimatsmart utan att någon kommer i kläm. Eleverna arbetade i flera olika ämnen i perioden januari- mars och skicka in förslagen digitalt. Vissa skickade in klassens bästa förslag, andra skickade in enskilda förslag från varje elev, andra röstade i elevrådet om vilka förslag skolan skulle skicka in. Det kom in totalt 967 förslag! De förslagen sammanställdes, dubbletter plockades bort och de grupperades i olika temaområden. De förslagen låg till grund för elevdemokratiworkshopen.