Till pedagoger

Sammanfattning

Karlstads kommun är först i landet med att starta ett Elevborgarråd för klimatet. Målet är att våra elever ska ta fram skarpa, konkreta åtgärdsförslag för Karlstad inom en rad olika sektorer, målgruppen för mottagandet av förslagen är kommunens beslutsfattare.

Frågeställningar

 • Hur sänker vi utsläppen radikalt i Karlstad kommun – utan att någon kommer i kläm?
 • Hur kan Karlstad bli en mer miljösmart kommun?

20 april arrangeras en stor elevdemokratiworkshop med två representanter från varje skola årskurs 4-9, där de inskickade förslagen från eleverna ska bearbetas för att sedan lämnas över till beslutsfattare.

Inspirationsblad

I inspirationsbladen samlar vi kunskap och inspiration till eleverna i arbetet med Elevborgarråd.

Förskola

Lågstadiet 

Mellanstadiet

Högstadiet

Varför?

– Många elever känner oro inför klimatkrisen och det här är ett sätt att öka elevernas påverkansmöjligheter i den här komplexa frågan. Vi vill genom ett aktivt elevinflytande i klimatfrågor skapa ett Elevborgarråd där våra elever ges möjlighet att bli nyfikna, modiga karlstadsbor som känner hopp och handlingskraft inför framtiden, säger Johan Sjövall, utbildningschef grundskola.

Karlstads barn och unga ska genom kunskap och engagemang ges förutsättningar att bidra till en hållbar omställning av klimat och miljö. Mål i barn och ungdomsnämnden.

Vi befinner oss enligt vetenskapen i en klimatkris och det sjätte massutdöendet av arter. En omfattande omställning krävs för att vi ska förhindra ytterligare klimatförändringar och samtidigt öka den biologiska mångfalden (som vi är beroende av – bland annat för vår matförsörjning).
Nästa generation – våra och andras barn – är de som kommer att få leva med beslut som fattas i dag. Men de saknar idag möjlighet att påverka genom rösträtt.
Därför bjuder Karlstads kommun – som första kommun i landet – in till en Elevborgarråd för barn och unga. Syftet med projektet är att barn och unga i Karlstads kommun ska få sina röster hörda och samtidigt ges möjlighet att skapa och påverka sin framtid. Konceptet är inspirerat från medborgarjury som används både i Frankrike och EU, just för att fler ska få komma till tals och fler erfarenheter och förutsättningar ska kunna vägas in när beslut fattas. Det skapar möjligheter till en rättvis klimatomställning.

Syfte

Skapa framtidstro bland barn och unga i Karlstads kommun.

 • Få möjlighet att påverka Karlstads kommun till en mer miljö- och klimatvänlig framtid
 • Sätta ett gott exempel för andra kommuner
 • Skapa underlag för kommunen att fatta beslut som har en opinion bakom sig

Målet är minst 50 skarpa förslag till beslutsfattare efter elevdemokratiworkshopen 20 april.

Frågeställningar

Målet är skarpa, konkreta åtgärdsförslag för Karlstad inom en rad olika sektorer, målgruppen för mottagandet av förslagen är kommunens beslutsfattare utifrån frågeställningarna:

Hur sänker vi utsläppen radikalt i Karlstad kommun – utan att någon kommer i kläm?

Hur kan Karlstad bli en mer miljösmart kommun?

Sektorer: livsmedel, energi, transporter, biologisk mångfald, hållbara städer, avfall, återbruk.

Senast den 17 mars skickar ni in förslagen via en länk på den här sidan.

Vem?

Barn i förskolan och alla elever i de kommunala grundskolorna är varmt välkomna att lämna in åtgärdsförslag. Förslagen lämnas in via en länk på den här sidan. Sista dagen att lämna in förslag är 17 mars.

På elevdemokratiworkshopen 20 april deltar två representanter från varje skola åk 4–9. Ej förskola eller lågstadium.

Etapper och tidsplan

Projektet Elevborgarråd startade hösten 2022.

 • Etapp ett, 23 september. Faktablad kring projektet till alla rektorer i grundskolan.
 • 27 september – pressmeddelande om att Karlstad är först med Elevborgarråd.
 • Etapp två, 11 november. Utbildning i klimat och omställning för alla rektorer i grundskolan. Målet var att skapa en stadig grund att stå på för att kunna möta barn och unga i deras klimatoro och vara ett stöd i omställningen.
 • Etapp tre, 24 november. Klimat- och miljöutbildning för all skolpersonal, webinarium. Utbildningen går att se fram till 1 december. Målet var att skapa en stadig grund att stå på för att kunna möta barn och unga i deras klimatoro och vara ett stöd i omställningen.
 • Etapp fyra, januari. Inspirationsblad till förskolan – som tar sig an utmaningarna på ett åldersanpassat sätt.
 • Etapp fem, januari. Inspirationsblad och en kort inspirationsfilm – som tar sig an utmaningarna på ett åldersanpassat sätt – till alla elever i grund, mellan- och högstadiet.
 • Januari till mars – arbete i alla klasser för att ta fram skarpa förslag.
 • 17 mars – sista dagen för inlämning av förslag via https://skola.karlstad.se/elevborgarrad
 • Etapp sex, 20 april. En elevdemokratiworkshop där två representanter från varje skola (mellan- och högstadium) samlas för att finslipa de inskickade förslagen och utbyta idéer med andra elever. Elevdemokratiworkshopen har som mål att utmynna i 50 förslag från Karlstads kommuns barn och unga till beslutsfattare.
 • 17 maj: barn- och ungdomsnämnden får alla förslagen att fördela till berörd nämnd och kommunstyrelsen
 • 23 maj: Utställning av alla elevförslag i Bibliotekshuset i Karlstad

Förväntningar på dig som pedagog

På respektive skola samverkar och planerar ni pedagoger tillsammans arbetet för elevernas framtagande av åtgärdsförslag.

I januari får ni inspirationsblad och inspirationsfilm till eleverna. De är till för att inspirera och ge en gemensam kunskapsgrund. Det finns mycket material och fakta om miljö, klimat och Agenda 2030-frågorna, både i litteratur och på nätet. Vi samlar inspiration här och ni arbetar för att ta fram material som är lämplig för er målgrupp.

Ni ansvarar för att samverka på skolan för att utse två elevrepresentanter till 20 april och elevdemokratiworkshop i Karlstad, samt eventuell personal som behöver följa med.

Anmälan elevrepresentanter och personal till elevdemokratiworkshopen senast 17 mars. Här läser du mer och anmäler er. 

Via Solsidan kan du som pedagog i förskola och skola se den digitala föreläsningen om Att prata med barn om klimatet  med Frida Berry Eklund. Föreläsningen är 30 minuter lång och kan ses fram till 28 februari .

Vilka står bakom

Elevborgarrådet tillhör det omfattande miljö- och klimatarbete inom barn- och ungdomsförvaltningen som omfattar förskolan upp till årskurs nio. Projektet är en del i barn- och ungdomsnämndens uppdrag om att samverka med lokala föreningar för ökad hållbarhet (Dnr BUN/2020:894). Projektet Elevborgarråd drivs av medgrundarna till den ideella föreningen Klimatklubben Emma Sundh och Maria Soxbo. Arbetet leds av en styrgrupp på inom barn- och ungdomsförvaltningen med utbildningschef grundskola, Johan Sjövall, biträdande utbildningschef grundskola, Jenny Gladh och projektledare, Klara Perhamre.